7915 Buji Kablosu

RENAULT 
Safrane 2.5i 20V ( N7V ) 96- 
VOLVO 
850 2.0i - 2.0i Turbo ( 5 Cyl ) 91- 
850  2.3i - 2.3i Turbo ( B 5254 FT ) 5 Cyl 96-
850   2.5i GLE - GLT ( 5 Cyl ) 91-
850   2.5i 4X4 ( 5 Cyl ) 96-
C70 2.0i - 2.3i 2.5i Turbo ( 5 Cyl ) 97- 
S70 2.0i - 2.3i 2.5i Turbo ( 5 Cyl ) 97- 
V70 2.0i - 2.3i 2.5i Turbo ( 5 Cyl ) 97-
OE 50 12225 08373 2