ÇEVRE POLİTİKASI

OPAŞ OTOMOTİV
olarak “OTOMOTİV ATEŞLEME SİSTEM PARÇALARI ÜRETİMİ VE SATIŞ PAZARLAMASI, OTOMOTİV ELEKTRİK PARÇALARI TEDARİĞİ VE SATIŞ PAZARLAMASI” kapsamı dahilinde; faal halde olduğumuz iş kollarında, doğrudan ve dolaylı olarak etkileşim içinde olduğu kişi, kurum ve kuruluşların çevre bilincini artırmayı, yerel ve bölgesel komşularına karşı çevresel sorumluluklarını yerine getirmeyi görev kabul eder, çevrenin ve doğal kaynakların etkin kullanımını esas alan sistemler oluşturur ve sürekliliğini sağlar.
Bu politika doğrultusunda;
  • Çevre ile ilgili yayınları izleyerek, mevcut kanun ve yönetmeliklere uyar.
  • Çevre kirliliğini, çevre yönetim sistemi ile en aza indirerek kontrol altında tutar.
  • Tüm çalışanlarına ve taşeronlarına çevreye karşı duyarlı olmaları konusunda destek olur.
  • Çevre etkinliklerini, diğer politika unsurlarına destek olacak şekilde yönlendirir.
  • Çevre performansını sürekli geliştirmeyi taahhüt eder.
  • Doğal kaynakların tüketimlerini azaltan metotları kullanır.
  • Tekrar kullanım ve geri dönüş/değerlendirme proseslerine ağırlık verir.
Bu doğrultuda OPAŞ OTOMOTİV olarak Çevre Hedefleri (ÇH01)’ mizi belirleyeceğimizi, hedeflerimizi sürekli gözden geçireceğimizi ve bu politikamızı tüm çalışanlarımız/taşeronlarımız arasında yaygınlaştıracağımızı, bu doğrultuda diğer gereklilikler olan çevre boyutlarımız ile ilgili yükümlü olduğumuz yürürlükteki müşteri gereklilikleri, yasal gereklilikler/mevzuatlara uyum sağlayacağımızı, sürekli gelişme ve kirlenmenin önlenmesi hususunda etkin çalışacağımızı taahhüt ederiz. 

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMI
 
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi için ise kapsam dışı tutulan bir madde olmadığı için tüm maddeler kapsam dahilindedir.
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Çevre Denetimi Yönetmeliği”’ ne göre "Otomotiv Yedik Parça İmalatı” konusundaki faaliyet 25 Kasım 2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğinin EK-1 ve EK-2 listelerinde yer almadığından kapsam dışı olarak değerIendirilmiştir.
Ancak, faaliyet ile ilgili olarak, 2872 sayılı Çevre Kanunu ile 5491 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna istinaden çıkarılan Yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması ve diğer mer'i mevzuat çerçevesinde öngörülen gerekli izinlerin ilgili Kurumlardan alınması, ekolojik dengenin bozulmamasına, çevrenin korunmasına ve geliştirilmesine yönelik tedbirlere riayet edilmesi gerekmektedir.
 
Firmamız bu kapsamda Merter Tekstil Merkezi, Kasım Sok. No:14 34169 Güngören-İstanbul adresinde, metal ve plastik hammaddeler kullanarak, otomotiv ateşleme sisteminde çalışacak yedek parçaların üretimini titizlikle yürütmektedir. Faaliyetlerin devamı gerekliliği için doğal kaynakların (elektrik, su, doğalgaz vb.) tüketimi kontrolü gerçekleştirilerek tüketim hedefleri ile doğal kaynak israfının önüne geçmek amaçlanmıştır.
 
Bu kapsamda üretim aşamasında oluşan hammaddeden ve ya faaliyetlerden kaynaklı tehlikeli/tehlikesiz/geri dönüştürülebilir atıkların ayrıştırılması işlemleri firmamız bünyesinde gerçekleştirilmekte olup, bu atıkların bertarafı işlemleri için yetkilendirilmiş kuruluşlar ile birlikte çalışmalar yürütülmektedir.
Çevre yönetim sisteminin kapsamı, üretimini yapmış olduğumuz ürünlerin kullanıldığı tüm coğrafi bölgeleri (Tüm Türkiye, Avrupa, Güney Amerika, Orta Asya vb.) kapsamaktadır.