31118 Krank Sensörü

HYUNDAI ACCENT 1.3-1.3i 12v 1.5i 12v 1.5i 16v 
ELANTRA 1.6 16v- 1.8i 16v-2.0i 16v 
EXCEL 1.5i 16v GT-  
ELANTRA II 1.5 12v -1.6i - 1.8 16v 2.0 
COUPE 1.6 16v -16i 16v - 2.0 16v 
HYUNDAI 39180 22050