31188 KRANK Sensör

HYUNDAI - ATOS (MX) - 1.0 i   98-02, HYUNDAI - GETZ (TB) - 1.1  02-09

HYUNDAI  39310-02600