31243 KRANK Sensör

VOLVO - 240    2.0-2.3-2.3 i   86-93, VOLVO   2.0-2.3   85-92, VOLVO - 940    2.0-2.3   90-95, VOLVO - 940 II   2.0-2.3   94-98, VOLVO - 960    2.0-2.3   90-93

VOLVO  1389399, 13893990, 271949, 3547847, 35478470