31300 Krank Sensörü

HYUNDAI - COUPE (GK) - 2.7 V6   02-09, XG (XG) - 250  98-05, SANTA FÉ I (SM) - 2.7 V6 4x4  01-06, SANTA FÉ II (CM) - 2.7    04- , SONATA IV (EF) - 2.5 V6 24V   98-01

HYUNDAI  39180-37150, 39180-37200